bootstrap themes

Contact


Bestuur
Neem voor vragen of informatie contact op met een bestuurslid. (Meer over lid worden...).  
- voorzitter: Jaap Smit, Hooiweg 59,
9761 GN Eelde, tel. 050 3092668
- secretaris: Nelleke Geusebroek, Helmerdijk 48,
9765 JE Paterswolde, tel. 06 55892117 
- penningmeester: Jan de Boer, Prinses Irenelaan 1,
9765 AL Paterswolde, tel. 050 3094290
- algemene mededelingen aan het bestuur en mail over de website aan het gmail adres 

Bank en KvK
NL36 RABO 0328 8718 93 t.n.v. penningmeester Symfonieorkest Scaramouche, te Paterswolde.
Kamer van Koophandel nr. 04076675

Top pagina>
Oud-lid?
We houden je graag op de hoogte van onze concerten en jubilea. Stuur ons daarvoor je tegenwoordig post- en e-mailadres.
Vrienden, giften
Steun van vrienden is welkom
Als u zich aan wilt melden als vriend of vriendin van het orkest dan ziet de penningmeester (zie boven) uw aanmelding graag tegemoet. Uw bijdrage is 20 Euro per seizoen, maar meer mag natuurlijk ook. U wordt op de hoogte gehouden met een vriendenbericht van onze plannen en u krijgt een vrijkaart voor een concert. De laatste jaren worden de concerten meestal uitgevoerd in het voorjaar in Groningen en Vries.
Extra steun is nodig om een gevarieerd concertprogramma te bieden. Vooral het uitvoeren van muziek van componisten die nog leven, of minder dan 75 jaar geleden zijn overleden, wordt steeds kostbaarder. Ook kunnen we met uw bijdrage jonge solisten de mogelijkheid geven om met een orkest op te treden.

Giften
Ook een eenmalige gift komt de concerten ten goede. U kunt een bedrag onder vermelding van "gift" overmaken naar bovenstaande bankrekening.

Top pagina>

Privacy  
Privacyverklaring Symfonieorkest Scaramouche
23 september 2018

Inleiding
Symfonieorkest Scaramouche vindt uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring laten we weten welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan. Symfonieorkest Scaramouche is een vereniging met als doel het haar leden mogelijk maken om als amateurs muziek te beoefenen in orkestverband, waarbij door het regelmatig repeteren gestreefd wordt naar het openbaar uitvoeren van deze muziek, met al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn (art 2.1 statuten). Het bestuur van Symfonieorkest Scaramouche is verantwoordelijk voor de verwerking van onderstaande persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?
Symfonieorkest Scaramouche heeft een lijst met leden, oud-leden, invallers, vrienden en anderszins bij het orkest betrokken personen. Op deze lijst staan: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en muziekinstrument. De gegevens worden gebruikt in de interne communicatie van het orkest. Na beeindiging van het lidmaatschap worden de gegevens bewaard onder het label ‘oud-lid’. Oud-leden en andere bij het orkest betrokken personen kunnen verzoeken hun gegevens te verwijderen. Indien geen verzoek wordt ontvangen dan vindt verwijdering plaats na zeven jaar. In het kader van interne en externe communicatie van de vereniging wordt beeldmateriaal gebruikt waarop leden, publiek en andere betrokkenen herkend kunnen worden. Personen die niet op beeldmateriaal herkend willen worden, wordt gevraagd dat kenbaar te maken bij het secretariaat. Met deze wens zal dan rekening worden gehouden.
De grondslag voor het gebruiken van hiervoor genoemde persoonsgegevens is toestemming van leden en andere betrokkenen.

Wie is verantwoordelijk?
De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor de lijst met persoonsgegevens. De secretaris ziet toe op het gebruik van de gegevens conform onderhavige privacyverklaring.

Opslag en beveiliging van de gegevens
Symfonieorkest Scaramouche neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij daartoe door u schriftelijke toestemming is verleend. Bij een datalek worden de autoriteit persoonsgegevens en betrokkenen direct op de hoogte gesteld.

Rechten
Leden en andere betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht op dataportabiliteit (d.w.z. dat men zijn persoonsgegevens moet kunnen ontvangen). Een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, of het overdragen van persoonsgegevens moet gestuurd worden naar symfonieorkestscaramouche@gmail.com.

Autoriteit Persoonsgegevens
Klachten over het gebruik van gegevens door Symfonieorkest Scaramouche zullen wij graag onderzoeken. Ze kunnen uiteraard worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Top pagina>